Photobucket

NIDJI on Facebook

Cinta Tak Pernah Sama (Live at aNIDJIversary)

|Song: Cinta Tak Pernah Sama
Event: aNIDJIversary
Date: 03.02.2008
Recorded by: tamtomo@nidjiholic.com

0 komentar: